Gebruikersvoorwaarden / Privacy Policy

We vinden je privacy belangrijk. Daarom vragen we je alleen om gegevens die we echt nodig hebben, en delen we je gegevens nooit met andere partijen.

Verlanglijstjemaken.nl is een website waar je gratis een verlanglijstje kunt maken voor je verjaardag of voor een andere gelegenheid. Het gebruik van de website is volledig gratis. 

Bedrijfsgegevens

 • Bedrijfsnaam: N-point Internet Producties
 • Adres: Esschenbruggerdijk 57 - 7742PC Coevorden
 • Kvk nr: 04072315
 • BTW nr: NL 0919.92.400 B.01
 • Tel: +31 (0) 643 588 571
 • Email: info@verlanglijstjemaken.nl

Gehanteerde begrippen

In dit statement wordt verstaan onder:

 • Verlanglijstjemaken.nl: Dienst aangeboden door N-point Internet Producties
 • Verlanglijstjemaken.nl: De eenmanszaak N-point Internet Producties gevestigd te Coevorden en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 04072315 die verantwoordelijk is voor de verwerking van de persoonsgegevens en die het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt;
 • Dienst:De dienst aangeboden door Verlanglijstjemaken.nl op www.Verlanglijstjemaken.nl omvat het maken en bijhouden van een eigen verlanglijst en het trekken van lootjes met aangewezen personen en het inzien van lijstjes van andere gebruikers.
 • Gebruiker: Betrokkene in de zin van de Wet bescherming Persoonsgegevens op wie een persoonsgegeven betrekking heeft
 • Toestemming: Elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee de betrokkene aanvaardt dat de hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt
 • Persoonsgegevens:  Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
 • Privacy Statement: Dit privacy statement van Verlanglijstjemaken.nl waarin is opgenomen de wijze waarop Verlanglijstjemaken.nl persoonsgegevens verwerkt.
 • Werkzaamheden: Diensten die Verlanglijstjemaken.nl levert en verzorgt, in het bijzonder de dienst aangeboden op www.Verlanglijstjemaken.nl.

Doel van de verwerking

Verlanglijstjemaken.nl verwerkt persoonsgegevens met als doel het aanbieden en verbeteren van de Dienst. Verlanglijstjemaken.nl verstrekt geen persoonsgegevens aan derde partijen tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren of verbeteren van de Dienst.

Verlanglijstjemaken.nl maakt gebruik van de volgende dataverwerkers:

 • Peweb.nl - Algemene hosting en opslag van gegevens
 • Mailchimp - Mandrill - Versturen van e-mail
 • Google Analytics - Verzamelen van statistieken van de website

Soorten persoonsgegevens en wijze van verkrijging

 • Persoonsgegevens worden alleen bij de Gebruiker zelf verzameld
 • Gebruiker geeft Toestemming aan Verlanglijstjemaken.nl om persoonsgegevens van Gebruiker te verwerken
 • Verlanglijstjemaken.nl maakt gebruik van functionele en analytische cookies voor het aanbieden en verbeteren van de Dienst.

De verwerking van persoonsgegevens

 • Verlanglijstjemaken.nl verwerkt in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze de persoonsgegevens.
 • Verlanglijstjemaken.nl zal de persoonsgegevens niet verwerken op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verkregen.
 • Verlanglijstjemaken.nl zal de persoonsgegevens van Gebruiker maximaal één jaar na verwijdering van de Account door Gebruiker bewaren in een vorm die het mogelijk maakt de Gebruiker te identificeren, tenzij langer bewaren noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld en/of verwerkt. Geanonimiseerde gegevens blijven langer bewaard ten behoeve van historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden indien en voor zover Verlanglijstjemaken.nl de nodige voorzieningen heeft getroffen teneinde te verzekeren dat de betreffende gegevens uitsluitend voor deze doeleinden worden gebruikt.
 • Verlanglijstjemaken.nl legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.
 • Verlanglijstjemaken.nl verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens (gegevens met betrekking tot iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, nationaliteit, alsmede persoonsgegevens betreffende het lidmaatschap van een vakvereniging).
 • Verlanglijstjemaken.nl verwerkt geen persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie

Bezwaren persoonsgegevens

 • Iedere Gebruiker heeft recht op informatie, inzage en correctie van de gegevens die over hem zijn vastgelegd. Een aanvraag hiertoe kan worden ingediend via info@Verlanglijstjemaken.nl.

Rechtstreekse toegang tot persoonsgegevens

 • Uitsluitend Verlanglijstjemaken.nl en door Verlanglijstjemaken.nl aangewezen personen die in opdracht van Verlanglijstjemaken.nl persoonsgegevens verwerken, invoeren, wijzigen of verwijderen, hebben rechtstreekse toegang tot de persoonsgegevens van de Gebruiker.
 • Verlanglijstjemaken.nl en de personen die zijn belast met de uitvoering van technische werkzaamheden zijn verplicht tot strikte geheimhouding omtrent de persoonsgegevens waarvan zij kennis hebben kunnen nemen, behoudens voor zover enig wettelijk opgelegde plicht of de noodzaak tot mededeling voortvloeiende uit hun taak.

Toezicht op naleving en overige bepalingen

 • Het College Bescherming Persoonsgegevens is op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens bevoegd toe te zien op de naleving van de in dit privacy statement opgenomen bepalingen.
 • Verlanglijstjemaken.nl verwijst in haar gebruikersovereenkomst naar dit privacy statement. Dit privacy statement is te vinden op de website van Verlanglijstjemaken.nl en wordt op verzoek kosteloos aan de verzoeker verstrekt.

Persoonsgegevens

Bij het gebruik van Verlanglijstjemaken.nl - zoals het aanmaken van een account of het versturen van het contactformulier - kunnen door jou verstrekte persoonsgegevens worden opgeslagen op op onze server(s). Deze persoonsgegevens omvatten:

 • Naam
 • Emailadres
 • Geslacht
 • Foto
 • Verjaardag
 • ID van Facebook-account

We vragen je alleen om gegevens die nodig zijn voor de juiste werking van Verlanglijstjemaken.nl. We gaan zorgvuldig om met je gegevens. We delen je gegevens niet met andere partijen.

Diensten van derden

Facebook
Verlanglijstjemaken.nl maakt gebruik van Facebook voor registreren, inloggen en het ophalen van persoonsgegevens - zoals je naam. Lees het privacy-beleid van Facebook.

Google Analytics
Verlanglijstjemaken.nl maakt gebruik van Google Analytics voor het verzamelen en analyseren van bezoekersstatistieken. Lees het privacy-beleid van Google.

Aanpassingen

Dit privacybeleid kan af en toe worden aangepast. Daarom raden we je aan dit document af en toe opnieuw door te lezen. Belangrijke wijzigingen worden aangekondigd.

Privacy is erg belangrijk. Daarom gaan wij zorgvuldig om met alle gegevens. Wij vragen alleen gegevens die nodig zijn voor het doel van het maken van een verlanglijstje. We delen je gegevens niet met andere partijen.

Cookies

Verlanglijstjemaken.nl maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine onschadelijke bestanden die op je computer worden geplaatst. Hierdoor blijf je bijvoorbeeld ingelogd op de website. Cookies kun je blokkeren of verwijderen via de instellingen van je webbrowser, maar het gevolg kan zijn dat de website dan niet meer goed werkt.

Verantwoordelijkheden voor de gebruiker van Verlanglijstjemaken.nl

 • Je vult alle gegevens naar waarheid in
 • Er wordt alleen voor persoonlijke doeleinden gebruikt gemaakt van Verlanglijstjemaken.nl
 • Het is verboden om ongewenste inhoud te plaatsen zoals advertenties, auteursrechtelijke inoud, pornografie, spam, etc.

Het overteden van de regelen kunnen leiden tot verwijdering van je account

Zichtbaarheid

Je verlanglijstje is enkel zichtbaar voor vrienden tenzij je dit aangeeft tijdens het maken van je lijstje

Advertenties

Er kunnen advertenties worden getoond op Verlanglijstjemaken.nl Suggesties ter verbetering van Verlanglijstjemaken.nl zijn altijd welkom. Neem daarvoor contact met ons op via het contactformulier